Statuten

From Bhack
Revision as of 14:24, 26 January 2015 by CB84 (Talk | contribs) (Artikel 8 - Vertegenwoordiging)

Jump to: navigation, search

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bhack.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. 


Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel: 
  a. het (doen) faciliteren van een hackerspace community, 
    geldend voornamelijk doch niet uitsluitend voor de regio
    Zwolle; 
  b. het stimuleren en faciliteren van onderzoek en 
    ontwikkeling/innovatie en vernieuwing onder meer op het
    terrein van technologie, mechanische werken en 
    creativiteit; 
  c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
    vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
    bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
  door: 
  a. het (doen) faciliteren van (een) ontmoetingsruimte(n) 
    voor onderzoekers en hobbyisten op het gebied van 
    technologische innovaties, mechanische werken, creatieve
    initiatieven en gerelateerde activiteiten; 
  b. het (doen) organiseren van bijeenkomsten alsmede het 
    delen van resultaten van de ontplooide initiatieven met 
    andere hackerspace community's en het algemene 
    publiek; 
  c. het (doen) onderhouden van contacten met andere 
    hackerspace community's; 
  d. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen die 
    met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
    of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 


Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur
  vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en maximaal vijf
  (5) bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het 
  bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden 
  voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
  secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris
  en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  Het bestuur is bevoegd om uit haar midden een vice 
  voorzitter te benoemen. 
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
4. Een bestuurslid kan geschorst worden door een besluit 
  genomen met meerderheid van stemmen van de overige 
  bestuursleden, wanneer dit bestuurslid: 
  a. de Nederlandse wet overtreedt, met dien verstande dat 
    deze wetsovertreding dient te blijken uit een daartoe 
    veroordelend vonnis; 
  b. persoonlijke eigendommen van een ander heeft vernield;
  c. de huisregels van de stichting, zoals omschreven in het 
    huishoudelijk reglement, overtreedt; 
  d. discriminatie en haatzaaierij veroorzaakt; 
  e. zijn/haar verantwoordelijkheden niet nakomt. 
5. Gedurende de periode dat het bestuurslid geschorst is zal 
  hij/zij geen stemrecht kunnen doen uitoefenen in de 
  bestuursvergaderingen en zullen zijn/haar bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden overgenomen worden door andere 
  bestuursleden. 
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het
  bestuur zijn bevoegdheden. 
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 
  werkzaamheden. 
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
  uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 


Artikel 4 - Bestuur: taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
  overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
  van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met
  algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
  overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of 
  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
  sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
  een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met 
  algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van 
  boedelbeschrijving worden aanvaard. 


Artikel 5 - Bestuur: vergaderingen

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in 
  Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
  Wanneer alle bestuursleden hieraan hun goedkeuring 
  verlenen mogen bestuursvergaderingen ook worden 
  gehouden in het buitenland. Deze goedkeuring dient 
  voorafgaand aan de desbetreffende vergadering te worden 
  gevraagd en geldt telkens voor één enkele vergadering. 
  Bestursvergaderingen kunnen zowel in de Nederlandse als de
  Engelse taal gehouden worden, met dien verstande dat alle 
  bestuursleden voorafgaand aan de desbetreffende 
  vergadering in dienen te stemmen met het houden van de 
  vergadering in uitsluitend de Engelse taal, deze instemming 
  geldt telkens voor één enkele vergadering. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
  wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering)
  gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling
  van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast 
  wordt elk halfjaar een vergadering gehouden. 
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de
  bestuurders daartoe de oproeping doet. 
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven
  dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 
  vergadering niet meegerekend, door middel van een 
  oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van
  de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien 
  deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de 
  leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 
  vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige 
  bestuurder. 
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de
  secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de
  vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend
  door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist
  hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard
  door de secretaris. Notulen worden te allen tijde in de 
  Nederlandse taal opgesteld. 
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in
  functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het 
  bestuur zijn uitgenodigd. 


Artikel 6 - Bestuur: besluitvorming

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen 
  indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders 
  aanwezig of vertegenwoordigd is. 
  Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere
  bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, 
  ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering 
  voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan 
  daarbij slechts voor één andere bestuurder als 
  gevolmachtigde optreden. 
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie 
  zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt
  een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet 
  eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste 
  vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het 
  aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden
  besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste 
  vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping
  tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en 
  waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal
  aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 
  aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen 
  over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 
  algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
  voorschriften voor het oproepen en houden van 
  vergaderingen niet in acht genomen. 
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten 
  vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit
  wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede
  ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één
  stem. 
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid 
  voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met 
  volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
  verworpen. 
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, 
  tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een 
  schriftelijke stemming verlangen. 
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
  briefjes. 
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
  uitgebracht. 
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter 
  van de vergadering. 


Artikel 7 - Bestuur: defungeren

Een bestuurder defungeert: 
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon
  is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; 
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
c. door zijn aftreden; 
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; 
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 


Artikel 8 - Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
  gezamenlijk handelende bestuurders. 
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan 
  tegen derden beroep worden gedaan. 
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer 
  bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de 
  grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
  stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de
  stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 
  werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
  voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 
  andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 
  daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
  stichting kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na 
  afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 
  lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast
  te stellen. 
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde
  boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 
  zeven jaren te bewaren. 
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, 
  uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten
  en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 
  overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt 
  met juiste en volledige weergave der gegevens en deze 
  gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn
  en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 


Artikel 10 - Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin
  die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van 
  het bestuur (nadere) regeling behoeven. 
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd
  zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te 
  beëindigen. 
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement
  is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 


Artikel 11 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit
  tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden 
  genomen in een vergadering waarin alle bestuurders 
  aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte
  tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd 
  de desbetreffende akte te doen verlijden. 
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de
  wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore
  van het handelsregister. 


Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde
  in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de 
  bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere 
  gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het 
  liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders,
  tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars 
  zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden
  van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet 
  voorgeschreven termijn onder berusting van de door de 
  vereffenaars aangewezen persoon. 
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, 
  boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  


Artikel 13 - Aangeslotenen

1. De stichting kan aangeslotenen hebben. 
2. Aangeslotenen van de stichting zijn zij die het doel van de 
  stichting onderschrijven en/of ondersteunen dan wel zij die 
  inhoudelijk en/of zakelijk een belang bij de stichting hebben 
  en als zodanig door het bestuur van de stichting als 
  aangeslotenen zijn toegelaten. 
3. De stichting zal in een daartoe op te stellen 
  aangeslotenenreglement de voorwaarden voor het zijn van 
  aangeslotene van de stichting alsmede de toelatingseisen op
  schrift stellen. Op dit reglement is het bepaalde van artikel 10
  van overeenkomstige toepassing. 
4. De stichting kan van de aangeslotene een donatie verlangen,
  waarbij het belangrijk is dat deze donatie nooit als contributie
  kan worden aangemerkt. 
5. De stichting legt een register van aangeslotenen aan naar de
  stand van zaken op éénendertig december van ieder 
  kalenderjaar. 


Artikel 14 - Vergadering van aangeslotenen

1. Het bestuur van de stichting roept ten minste éénmaal per 
  half jaar een vergadering van aangeslotenen bijeen. 
2. Tot de vergadering van aangeslotenen hebben alle 
  aangeslotenen toegang alsmede zij die daartoe door het 
  bestuur zijn uitgenodigd. 
3. De vergadering van aangeslotenen wordt geleid door de 
  voorzitter van het bestuur en bij zijn of haar afwezigheid door
  de oudste in leeftijd aanwezige andere bestuurder. 
4. Alle aangeslotenen hebben in de aangeslotenen vergadering
  stemrecht. Iedere aangeslotene kan in de vergadering van 
  aangeslotenen één stem uitbrengen. Aangeslotenen kunnen 
  zich door middel van een schriftelijke volmacht ter 
  vergadering doen vertegenwoordigen. Een aangeslotene kan
  voor ten hoogste één andere aangeslotene als 
  gevolmachtigde optreden. 
5. Het bestuur van de stichting informeert de aangeslotenen 
  over de stichting en haar activiteiten en de vergadering van 
  aangeslotenen mag het bestuur van de stichting gevraagd en
  ongevraagd van advies dienen. Het bestuur van de stichting is
  bevoegd om deze adviezen naast zich neer te leggen. De 
  vergadering van aangeslotenen kan nooit rechtstreeks invloed
  uitoefenen op het beleid van de stichting en haar bestuur, zij
  kan hooguit adviserend optreden. 
6. De vergadering van aangeslotenen heeft geen andere rechten
  dan bij of krachtens het bepaalde in artikel 13 en 14 van deze
  statuten. De aangeslotenen en de vergadering van 
  aangeslotenen zijn in de zin van de wet geen organen van de
  stichting. Bovendien mogen zij op grond van het in artikel 13
  vermelde reglement nooit zodanige rechten krijgen dat zij wel
  als orgaan in de wet zouden moeten worden aangemerkt. 


Artikel 15 - Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
1. subsidies en donaties; 
2. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
3. alle andere verkrijgingen en baten. 


Artikel 16 - Slotbepalingen

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet 
  voorzien, beslist het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de 
  gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, 
  waarvan uit geschrift blijkt. 
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig
  december tweeduizend vijftien.